ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία διαθέτει  δύο εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς (φ/β) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο έδαφος, συνολικής ισχύος 39,6 kWp (19,8kWp έκαστος – «δίδυμοι» σταθμοί) σε δύο οικισμούς στη Ροδόπη (Διώνη και Ίμερος).

Ο κάθε σταθμός αποτελείται από τα φ/β πλαίσια, τις βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, τους μετατροπείς DC/AC δικτύου, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο και την περίφραξη του γηπέδου εγκατάστασης. Ειδικότερα σε κάθε φ/β σταθμό έχουν χρησιμοποιηθεί ενενήντα (90) φ/β πλαίσια τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου Silcio SE-220, ονομαστικής ισχύος 220W (ελληνικής κατασκευής) τα οποία έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 19,8 kWp.

Τα φ/β πλαίσια έχουν τοποθετηθεί σε βάσεις στήριξης σταθερής κλίσης τριάντα μοιρών (30°) με νότιο προσανατολισμό και συνολικό ύψος 2,05 m για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του σταθμού. Το συνολικό εμβαδόν επιφανείας φ/β είναι ίσο με 150,3 m².

Η απόσταση μεταξύ των βάσεων είναι μεγαλύτερη από 4 m ώστε να μην παρατηρούνται προβλήματα σκίασης μεταξύ των βάσεων. Οι βάσεις που χρησιμοποιηθούν είναι της  Ελληνικής εταιρείας Αlumil Solar. Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων έχει πραγματοποιηθεί σε σταθερά μεταλλικά ικριώματα υπό κλίση, κατάλληλα πακτωμένα στο έδαφος. Η πάκτωση των βάσεων έχει γίνει χωρίς τη χρήση σκυροδέματος (με πασαλόμπηξη). Οι μεταλλικές κατασκευές είναι αρθρωτές.

Έχουν εγκατασταθεί 3 μονοφασικοί μετατροπείς (αντιστροφείς δικτύου – grid inverters). Οι μετατροπείς αυτοί είναι τύπου Sunny Mini Central SΜC 7000TL (με μέγιστη εξερχόμενη ισχύ 7 kWe έκαστος), κατασκευής SMA Γερμανίας. Οι αντιστροφείς αυτοί είναι εξωτερικού τύπου και ο καθένας τους συνδέεται στην είσοδο υποπίνακα συνεχούς ρεύματος.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελείται από  πίνακες στους οποίους οδηγούμε την έξοδο DC (συνεχούς τάσης) των πλαισίων και από εκεί στους αντιστροφείς, παρεμβάλλοντας ασφάλειες για την προστασία από υπερεντάσεις και βραχυκυκλώματα. Χρησιμοποιήθηκε ένας πίνακας για την AC καλωδίωση εξωτερικού τύπου στον οποίο οδηγούμε τις εξόδους των αντιστροφέων και παίρνουμε σαν έξοδο τις τρεις φάσεις τις οποίες με την σειρά τους τις οδηγούμε στον μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι συνδεδεμένος στην χαμηλή τάση. Ο πίνακας AC εμπεριέχει προστατευτικές διατάξεις από υπερεντάσεις, αντικεραυνικές προστασίες έναντι των κρουστικών τάσεων καθώς και ηλεκτρονόμους αντί-ηλεκτροπληξίας. Ο αντικεραυνικός και αντί-υπερτασικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί είναι της Ελληνικής εταιρείας Raycap.

Η καλωδίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί υπόγεια ενώ ο ενταφιασμός των αγωγών έχει γίνει σε βάθος 0,80m και πλάτος 0,40m.

Για την γείωση της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε τρίγωνο γείωσης με την χρήση ηλεκτρόδιων γείωσης χαλκού, οι πλευρές του οποίου έχουν μήκος 4m ενώ τα ηλεκτρόδια γείωσης τοποθετούνται σε βάθος 3m. Ο αγωγός γείωσης διατομής 16 mm² διασχίζει περιμετρικά την εγκατάσταση συνδέοντας όλες τις μεταλλικές βάσεις. Εξαιτίας του τρόπου εγκατάστασης των βάσεων (πακτωμένες στο έδαφος σε βάθος 1,30 m χωρίς την χρήση σκυροδέματος) αυξάνεται η ασφάλεια της εγκατάστασης από πλευράς προστασίας ενάντια στους κεραυνούς.

Η περίφραξη της εγκατάστασης είναι με πλέγμα εν θερμό γαλβανισμένο ύψους 2,2m και αποτελείται από συρματόπλεγμα ύψους 2,0 m στηριζόμενο σε γαλβανιζέ πασσάλους ιδίου ύψους ανά 3,5 m πακτωμένους σε συνεχές συμπαγές τοιχίο ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους 0,30 m από το έδαφος, πάχους 0,2 m, με θεμέλιο διατομής 50/20 cm. Για την είσοδο στην εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί μεταλλική δίφυλλη πόρτα με συρματόπλεγμα, ολικού ανοίγματος 4,0 m και ύψους 2,2 m, στηριζόμενη σε γαλβανιζέ πασσάλους.

O κάθε σταθμός διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό Sunny Sensorbox και μετρητικά όργανα μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, πλάτης φ/β, ηλιακής ακτινοβολίας και ταχύτητας ανέμου. Στον χώρο είναι εγκατεστημένο κλειστό κύκλωμα καμερών (CCTV) και υπάρχει τηλεμετάδοση εικόνας και ήχου.

Η παρακολούθηση της παραγωγής και της λειτουργίας των μετατροπέων δικτύου και του μετεωρολογικού σταθμού, πραγματοποιείται μέσω του συστήματος τηλεπαρακολούθησης και καταγραφής Sunny WebBox, για έλεγχο του συστήματος και παρακολούθηση των δεδομένων μέσω Internet, σε τοπικό Η/Υ και σε απομεμακρυσμένο κεντρικό σημείο μέσω Ιnternet (Sunny Portal website), το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την ισχύ και τις επιμέρους παραμέτρους της εγκατάστασης και υπολογίζει το βαθμό απόδοσής της. Η διάγνωση και επικοινωνία πραγματοποιείται ασύρματα µέσω GSM modem. Τα δεδομένα λειτουργίας και από τον μετεωρολογικό σταθμό συλλέγονται ανά 15min και αποθηκεύονται σε κάρτα μνήμης (SD card) ενώ είναι διαθέσιμα και μέσω της ιστοσελίδας Sunny Portal.

Oι σταθμοί τέθηκαν σε λειτουργία στις 8/2/2011 και λειτουργούν ως σήμερα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο τεχνικό πρόβλημα.

Η σοβαρότερη βλάβη που παρατηρήθηκε ήταν η παύση λειτουργίας ενός μετατροπέα το πρώτο έτος λειτουργίας του, ο οποίος αντικαταστάθηκε σε λίγες ημέρες με ένα νέο από την κατασκευάστρια εταιρεία. Επίσης έχουν αντικατασταθεί κάμερες και μετρητικά όργανα των μετεωρολογικών σταθμών που παρουσίασαν δυσλειτουργία.

Η αδειοδότηση των δύο φ/β σταθμών διήρκησε έξι (6) μήνες και περίπου άλλους πέντε (5) μήνες η έγκριση της δανειοδότησης τους. Η κατασκευή για το κάθε σταθμό διήρκησε περί τις δεκαπέντε (15) ημέρες και πραγματοποιήθηκε από τοπική τεχνική εταιρεία.