ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία έχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ηλιακής ενέργειας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως αντιπρόσωπος του εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος WATT+VOLT, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.

O πυλώνας ανάπτυξης της είναι η παραγωγή πράσινης ενέργειας, περιβαλλοντικά φιλικής μέσω υλοποίησης έργων ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 39,6 kWp, όντας μια μικρή πράσινη επιχείρηση που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

Tα κατασκευασμένα έργα της εταιρείας παράγουν κάθε έτος σχεδόν 62.800 kWh καθαρής ενέργειας, καλύπτοντας την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δεκατριών πολιτών.

Εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται καλές πρακτικές για την περιβαλλοντική προστασία και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρόλο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με συχνές νομοθετικές και ρυθμιστικές αλλαγές η εταιρεία μας  καταφέρνει να είναι βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική αλλά και με θετική περιβαλλοντική διάσταση στη κοινωνία.

Η εταιρεία λειτουργεί  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015 και έχει λάβει πιστοποίηση από την TUV Austria Hellas.